Výsledky ankety Zákon roku 2016

Nominace % Pořadí
Bohatství otevřených dat
(Zveřejňování otevřených dat dle novely zákona o svobodném přístupu k informacím)
26,4 1.
Narovnání podnikatelského prostředí a zefektivnění státní správy
(Elektronická evidence tržeb)
20,3 2.
Veřejné zakázky méně administrativně náročné
(Nový zákon o zadávání veřejných zakázek)
16,4 3.
Nové zákony pro podnikatele: Méně znamená více!
(Malá novela občanského zákoníku)
16,1 4.
Zrušený zákon, dobrý zákon
(Zrušení devizového zákona)
15,0 5.
Podnikatelské know-how aneb dokážeme se chránit před špionáží?
(Směrnice o ochraně nezveřejněného know-how a obchodního tajemství)
5,8 6.

Přehled nominovaných zákonů

Bohatství otevřených dat
(Zveřejňování otevřených dat dle novely zákona o svobodném přístupu k informacím)
Předpis Zákon č. 298/2016 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Autor Ministerstvo vnitra
Zdůvodnění Veřejné orgány musí napříště informace ze svých veřejnosti přístupných evidencí, registrů a rejstříků automaticky zpřístupňovat jako tzv. otevřená data, tedy dálkově přístupná a strojově čitelná data, přičemž není nutno o ně jednotlivě žádat. Bohatství těchto databází tak bude použitelné jak pro podnikání, tak třeba studium či k efektivnější kontrole fungování státu.

Narovnání podnikatelského prostředí a zefektivnění státní správy
(Elektronická evidence tržeb)
Předpis Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb
Autor Ministerstvo financí
Zdůvodnění EET je součástí procesu digitalizace a modernizace státní správy. Efektivnější výběr daní pak může narovnávat podnikatelské prostředí, v některých oblastech  dlouhodobě pokřivované  krácením daní. Je diskutován poměr mezi těmito očekávanými přínosy a náklady zejména pro drobné podnikatele, dále dopad na základní práva a na ochranu dat. Také je diskutován způsob provedení, třeba zahrnutí transakcí platebními kartami, jež jsou už teď digitálně evidované, nebo hektická a často nekonsistentní výkladová praxe.

Veřejné zakázky méně administrativně náročné
(Nový zákon o zadávání veřejných zakázek)
Předpis Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Autor Ministerstvo pro místní rozvoj/Evropská komise
Zdůvodnění Nová úprava snižuje administrativní náročnost veřejného zadávání, předpokládá také jeho postupnou elektronizaci. Poskytuje větší prostor pro posuzování nabídek podle celkové výhodnosti a nikoliv pouze ceny, přináší také větší flexibilitu pro úpravy vytendrovaných smluv. Na některých místech administrativy zase přibylo a je také diskutován dopad zavedení nevratného poplatku 10 000 Kč za podnět k zahájení řízení. Jinak je ale třeba vyzdvihnout důkladnou přípravu zákona, vyváženě zohledňující řadu protichůdných zájmů. Podařilo se také zabránit mnoha pokusům o „pozlacování“ nad rámec unijních směrnic a prosadit posun k liberálnějšímu prostředí veřejného zadávání. Praxe ukáže, jak zadavatelé nový rámec využijí.

Nové zákony pro podnikatele: Méně znamená více!
(Malá novela občanského zákoníku)
Předpis Zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
Autor Ministerstvo spravedlnosti
Zdůvodnění Novela řeší jen zřejmé nedostatky a odstraňuje zbytečnou administrativu, např. plnou moc pro notářský zápis stačí úředně ověřit, kolektivní statutární orgán nemusí určovat zástupce pro jednání vůči zaměstnancům apod. Občanský zákoník se tak v zásadě podařilo ubránit větším změnám, na které nenazrál čas a kde je třeba otázky řešit hlavně praxí a soudním výkladem. Jestli je jedna věc, kterou podnikatelé potřebují, je to právě stabilita a předvídatelnost právního prostředí.

Zrušený zákon, dobrý zákon
(Zrušení devizového zákona)
Předpis Zákon č. 323/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
Autor Ministerstvo financí
Zdůvodnění Devizový zákon byl součástí našeho právního řádu od roku 1995. S postupující liberalizací vztahů se zahraničím byly odbourány překážky mezinárodního obchodu a postupně související povinnosti zrušeny nebo ustanovení přesunuta do jiných zákonů. Nyní došlo k zrušení zbylého, téměř vyprázdněného devizového zákona bez náhrady. Díky za každé zpřehlednění právního řádu.

Podnikatelské know-how aneb dokážeme se chránit před špionáží?
(Směrnice o ochraně nezveřejněného know-how a obchodního tajemství)
Předpis Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním
Autor Evropská komise
Zdůvodnění Směrnice sjednocuje úroveň ochrany obchodního tajemství v Unii. Ta je zatím roztříštěná a slabší články ohrožují zbytek vnitřního trhu v boji proti krádežím a obchodní špionáži. Úprava řeší neoprávněné získání, využití a zpřístupnění obchodního tajemství, náhradu škody, obranu proti zneužití ochranných opatření v konkurenčním boji, vymezuje, kdy může dojít k prolomení obchodního tajemství třeba při práci investigativních novinářů a v rámci ochrany whistleblowers. Cílem je podpořit investice evropského byznysu do inovací.

Organizátor Pod záštitou
Partneři